àñðú ôéùîï ùç÷ðéú
öìí : àøé÷ ñåìèï
21/12/2009 àåñðú ôéùîïìùéîåù ôøèé áìáã ëì äæëåéåú ùîåøåú 
öìí : àøé÷ ñåìèï
21/12/2009 *** Local Caption *** ìùéîåù ôøèé áìáã

אסנת פישמן

בוגרת "בית צבי".

מופיעה בטלוויזיה ובקולנוע.

משחקת ב"הבימה" לסירוגין משנת 2003.

זוכת פרס השחקנית המצטיינת ע"ש הדסה ורפאל  קלצ'קין 2003.